CHEN STYLE TAI CHI

TAIJI

TAI CHI

CHEN STYLE TAIJI FORMS

QIGONG

The Tai Chi Forms I teach are all:  CHEN FAMILY TAI CHI CHUAN

CHI KUNG

TAI

The Chen 18 movement form (short Form) by name:

CHI

1. Preparing Form (Qi Shi)

2. Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar (Jin Gang Dao Zhui)

3. Lazily Tying Coat (Lan Zha Yi)

4. Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)

5. Single Whip (Dan Bian)

6. White Crane Spreads Wings (Bai He Liang Chi)

7. Walking Obliquely (Xie Xing)

8. Brushing Knees (Lou Xi)

9. Stepping Lightly (Ao Bu)

10. Hidden Thrust Punch and Whirling Upper Arms (Yan Shou Hong Quan)

11. High Pat on Horse (Gao Tan Ma)

12. Side Kick with Left Heel (Zuo Deng Yi Gen)

13. Jade Maid Works Shuttles (Yu Nu Chuan Suo)

14. Cloud Hands (Yun Shou)

15. Turn Back and Wave Double Lotus (Zhuan Shen Shuang Bai Lian)

16. Head on Blow (Dang Tou Pao)

17. Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar (Jin Gang Dao Zhui)

18. Closing Form (Shou Si)

TAIJI

TAI CHI

The Chen Laojia Yi Lu (old form) first routine by name:

CHI KUNG

1.     Preparing Form (Yu Bei Shi)

2.     Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar (Jin Gang Dao Zhui)

3.     Lazily Tying Coat (Lan Zha Yi)

4.     Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)

5.     Single Whip (Dan Bian)

6.     Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar (Jin Gang Dao Zhui)

7.     White Crane Spreads Wings (Bai He Liang Chi)

8.     Walking Obliquely (Xie Xing)

9.     Brushing Knees (Lou Xi)

10.   Stepping Lightly (Ao Bu)

11.   Walking Obliquely (Xie Xing)

12.   Brushing Knees (Lou Xi)

13.   Stepping Lightly (Ao Bu)

14.   Hidden Thrust Punch and Whirling Upper Arms (Yan Shou Hong Quan)

15.   Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar (Jin Gang Dao Zhui)

16.   Flinging Body (Pie Shen Quan)

17.   Green Dragon Comes Out of Water (Qing Long Chu Shui)

18.   Double Pushing Hands (Shuang Tui Shou)

19.   Fist under Elbow (Zhou Di Kan Quan)

20.   Whirling Upper Arms (Dao Juan Hong)

21.   White Crane Spreads Wings (Bai He Liang Chi)

22.   Walking Obliquely (Xie Xing)

23.   Flashing the Arm (Shan Tong Bei)

24.   Hidden Thrust Punch and Whirling Upper Arms (Yan Shou Hong Quan)

25.   Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)

26.   Single Whip (Dan Bian)

27.   Cloud Hands (Yun Shou)

28.   High Pat on Horse (Gao Tan Ma)

29.   Brushing the Right Foot (You Cha Jiao)

30.   Brushing the Left Foot (Zuo Cha Jiao)

31.   Kicking With the Left Heel and Following (Zuo Deng Yi Gen)

32.   Forward Twist Step (Qian Tang Ao Bu)

33.   Punch the Ground (Ji Di Chui)

34.   Kicking with Two Heels (Ti Erh Qi)

35.   Protecting the Heart (Hu Xin Quan)

36.   Whirlwind Foot (Xuan Feng Jiao)

37.   Kicking with the Right Heel and Following (You Deng Yi Gen)

38.   Hidden Thrust Punch and Whirling Upper Arms (Yan Shou Hong Quan)

39.   Small Capturing (Xiao Qin Da)

40.   Embracing Head and Pushing Mountain (Bao Tou Tui Shan)

41.   Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)

42.   Single Whip (Dan Bian)

43.   Forward Trick and Backward Trick (Qian Zhao Hou Zhao)

44.   Parting the Wild Horse’s Mane (Ye Ma Fen Zong)

45.   Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)

46.   Single Whip (Dan Bian)

47.   Jade Maid Works Shuttles (Yu Nu Chuan Suo)

48.   Lazily Tying Coat (Lan Zha Yi)

49.   Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)

50.   Single Whip (Dan Bian)

51.   Cloud Hands (Yun Shou)

52.   Waving Double Lotus Shake Foot and Stretch down (Bai Jiao Die Cha)

53.   Golden Rooster Stands on One Leg (Jin Ji Du Li)

54.   Whirling Upper Arms (Dao Juan Hong)

55.   White Crane Spreads Wings ( Bai He Liang Chi)

56.   Walking Obliquely (Xie Xing)

57.   Flashing the Arm (Shan Tong Bei)

58.   Hidden Thrust Punch and Whirling Upper Arm (Yan Shou Hong Quan)

59.   Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)

60.   Single Whip (Dan Bian)

61.   Cloud Hands (Yun Shou)

62.   High Pat on Horse (Gao Tan Ma)

63.   Crossed Feet (Shi Zi Jiao)

64.   Punch the Groin (Zi Dang Chui)

65.   Ape Touches Fruit (Bai Yuan Xian Guo)

66.   Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)

67.   Single Whip (Dan Bian)

68.   Nimble Dragon Descends (Que Di Long)

69.   Stepping Forward to Form the Seven Stars (Shang Bu Qi Xing)

70.   Stepping Back to Ride the Tiger (Tui Bu Kua Hu)

71.   Turn Back and Wave Double Lotus (Zhuan Shen Shuang Bai Lian)

72.   Head On Blow (Dang Tou Pao)

73.   Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar (Jin Gang Dao Zhui)

74.  Closing Form (Shou Si)

TAIJI

The Chinese terms above are written in pinyin form, which is pronounced phonetically. The main differences are:

TAI CHI

Consonants Vowels

QIGONG

c is pronounced like ts (as in tsetse fly)e is pronounced like er with a silent r (as in talent)

q is pronounced like ch (as in chin) e before ng is pronounced like u (as in rung)

x is pronounced like sh (as in sheep) o is pronounced like aw (as in law)

zh is pronounced like j (as in jump) ou is pronounced like o (as in go)

CHI KUNG